Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Algemeen/Toepasselijkheid

 • Deze  Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop.
 • Onder opdrachtgever (of afnemer) wordt in deze voorwaarden verstaan : iedere (rechts)persoon die met Visionflex een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigers), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Visionflex een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel  daarna op enige wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te gaan, ongeacht of de order schriftelijk is bevestigd.
 • Afwijkende bepalingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden overeengekomen.
 • De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover deze niet in strijd zijn met de door Visionflex gehanteerde voorwaarden. Is dit wel het geval dan zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
 • Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • Visionflex behoudt zich het recht voor om de inhoud van vermelde voorwaarden tussentijds aan te passen c.q. te wijzigen.

Artikel 2.

Aanbiedingen/Overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van 15 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft Visionflex het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijke aanbieding/overeenkomst die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen door Visionflex extra in rekening gebracht worden.
 • Een overeenkomst tot uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop komen tot stand op het moment van de schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever. De offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 • Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Reclames binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
 • Visionflex is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 • De  opdrachtgever is gehouden Visionflex tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
 • Bij annulering van een aan Visionflex verstrekte opdracht zijn alle door Visionflex ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 20% van de hoofdsom aan Visionflex te voldoen, zonder dat Visionflex gehouden is aan te tonen dat gemelde kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.
 • Voor een annulering is schriftelijke toestemming van Visionflex vereist.
 • Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (Mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Visionflex -personeel of namens Visionflex gedaan door vertegenwoordigers, binden slechts indien deze door Visionflex schriftelijk zijn bevestigd.
 • Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, dient de opdrachtgever indien deze de overeenkomst wenst te beëindigen een opzegtermijn in acht te nemen van 2 maanden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.
 • Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen Visionflex en de opdrachtgever is deze laatste zich gehouden alle kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. te betalen aan Visionflex.

Artikel 3.

Intellectueel eigendom

 • Indien op goederen (zoals modellen en dergelijke), welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens Visionflex zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten Visionflex onverminderd toe. Hieronder vallen ook het auteursrecht op ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. Dit eigendom vervalt slechts dan als dit duidelijk in de offerte is aangegeven.
 • Het beeld- en tekstmateriaal dat door Visionflex in enigerlei vorm aan de opdrachtgever is verstrekt, mag nimmer zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Visionflex aan derden ter beschikking worden gesteld of door of voor derden worden gebruikt.
 • Visionflex kan met de wederpartij overeenkomen dat de intellectuele eigendomsrechten door haar worden afgekocht ten behoeve van vrij gebruik in beroep of bedrijf.

Artikel 4.

Prijzen

 • Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Visionflex: excl. BTW, andere belastingen, heffingen en rechten en vermeld in Euro.
 • Begrotingen worden opgesteld naar beschikbare gegevens. In geval van veranderende omstandigheden kan gedurende de werkzaamheden de prijsopgave worden bijgesteld.
 • Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen dan behoudt Visionflex zich het recht om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • Visionflex moet zich met de opdrachtgever tijdig in verbinding stellen wanneer Visionflex door onvoorziene omstandigheden niet in staat is tegen de overeengekomen prijs en opgegeven hoeveelheid en kwaliteit te leveren. Wil de opdrachtgever daarna zijn bestelling aanpassen dan ontstaat een nieuwe order, respectievelijk een nieuwe overeenkomst.
 • Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.

Artikel 5.

Levering/uitvoering

 • Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Visionflex de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de werkzaamheden of de levering zullen plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Het tijdvak kan verschoven worden als bovengenoemde omstandigheden dit noodzaken.
 • Visionflex is zich gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Wanneer het echter door omstandigheden, vallende buiten Visionflex’s directe invloedssfeer, onmogelijk is om de bestelde hoeveelheid te leveren, is Visionflex gerechtigd, na overleg met de afnemer, de hoeveelheid te verminderen.
 • Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kunnen afzonderlijk gefactureerd worden. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.
 • Mocht levering of uitvoering van een opdracht door een omstandigheid, vallende buiten Visionflex’s directe invloedssfeer, geannuleerd of uitgesteld worden dan kan Visionflex op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever.
 • De levering dient geacht plaats te hebben op het moment dat de goederen feitelijk op de overeengekomen plaats aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 • Opgegeven leveringstijden zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Visionflex zal de opdrachtgever tijdig waarschuwen indien een afwijking in de overeengekomen leveringstijd wordt voorzien. Bij niet tijdige levering dient Visionflex schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Visionflex een redelijke termijn moet worden gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
 • Indien de opdrachtgever de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de afnemer. De producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na verstrijking van een bepaalde bewaarperiode, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de opdrachtgever te zijn geannuleerd. Alsdan is Visionflex gerechtigd  de betreffende producten te verkopen. De in gebreke zijnde opdrachtgever is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden, vallende aan de zijde van de leverancier, voor zijn rekening te nemen.
 • Visionflex behoudt zich het recht orders niet uit te voeren indien de opdrachtgever vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Visionflex is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de      opdrachtgever ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de opdrachtgever tijdig worden medegedeeld.

Artikel 6.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan: “Iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Visionflex, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals  stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, oorlog of overheidsmaatregelen.”
 • Visionflex kan in geval van overmacht -na overleg met de afnemer- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
 • Overmacht kan geen grond voor ontbinding vormen voor de opdrachtgever, tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn.
 • Is naar het oordeel van Visionflex de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 • Visionflex is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 • Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Visionflex dit aan de opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk bevestigen.

Artikel 7.

Betaling

 • Alle betalingen dienen netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen 4 weken na factuurdatum, middels storting of overmaking op een door Visionflex aangewezen bank- of girorekening. De door de bank/giro aangewezen valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. De opdrachtgever is niet gemachtigd de betalingsverplichting jegens Visionflex op te schorten.
 • Visionflex is gerechtigd om tijdens de voorbereiding of uitvoering van een opdracht een voorschot op de prijs te vorderen bij de opdrachtgever. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen 2 weken nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Visionflex is alsdan gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is gebleven.
 • Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden komen de daaruit voortvloeiende kosten (zowel de gerechtelijke- als buiten- gerechtelijke kosten) voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €125,00.
 • Indien Visionflex gerede twijfel heeft omtrent het vermogen van de opdrachtgever tot betalen, is Visionflex bevoegd om:

– de levering van de producten uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid van betaling heeft verschaft.

– de overeenkomst door opzegging te beëindigen indien door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft.

In beide gevallen wordt de opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de door  Visionflex gemaakte kosten c.q. geleden schade.

 • Met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden over risico, speciaal over het overgaan van risico op de opdrachtgever is bepaald, blijven alle door Visionflex geleverde producten eigendom van Visionflex totdat de opdrachtgever de koopprijs en al het overige, dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan Visionflex is verschuldigd, heeft voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen heeft Visionflex het recht de geleverde producten terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren. Daartoe wordt Visionflex hierbij reeds nu voor alsdan door de opdrachtgever onherroepelijk volmacht verleend de percelen waar de geleverde producten zich bevinden te betreden.

Artikel 8.

Klachten/reclames

 • Afdeling projecten : De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk vóór de opening van de tentoonstelling of evenement te inspecteren op de goede conditie ervan. Reclames dienen bij het inspecteren onverwijld aan Visionflex te worden gemeld. Daarin wordt zo spoedig mogelijk door Visionflex voorzien, waarna wederom inspectie zal plaatsvinden. In geval van niet tijdige inspectie of bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, heeft Visionflex voldaan aan zijn verplichtingen tot oplevering.
 • Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde goederen of producten dienen onmiddellijk na constateren bij inontvangstneming, plaatsing of oplevering of in ieder geval binnen 24 uur telefonisch, per fax of elektronisch aan Visionflex te worden gemeld. Een telefonisch gemelde klacht moet in elk geval binnen 72 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Visionflex worden bevestigd.
 • Geringe afwijkingen van de bestelde c.q. geleverde levende producten in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en vorm (e.d.) kunnen geen grond opleveren voor reclame en kunnen voor de opdrachtgever nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te  weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 • Klachten dienen tenminste te bevatten:

– een zo uitvoerig mogelijke omschrijving van het gebrek.

– opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de geleverde en door de afnemer afgekeurde goederen identiek zijn.

 • Klachten  met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 • Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Visionflex behoudt zich het recht na deze termijnen klachten of reclames niet meer in behandeling te nemen.
 • Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de factuurdatum.

Artikel 9.

Aansprakelijkheid

 • Afdeling projecten : Tijdens het vervoer, het laden en lossen, en het verblijf in de tentoonstellingsruimte is het risico van alle door de opdrachtgever aangeleverde of in speciale opdracht van de opdrachtgever vervoerde goederen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Visionflex is zich niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen.
 • Afdeling projecten : Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment dat de opdrachtgever het werk aan Visionflex heeft afgegeven. Dit dient te gebeuren in de oorspronkelijke staat, en zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of het evenement, doch ten hoogste 24 uur daarna.
 • De aansprakelijkheid van Visionflex zal nimmer het totale bedrag aan ingebrachte arbeid, dan wel de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst te boven gaan. In geen geval is de aansprakelijkheid hoger dan € 20.000,–
 • Ook sluit Visionflex nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor gevolg- c.q. bedrijfsschade uit terzake tekortkomingen en/of gebreken.
 • Indien Visionflex vaststelt dat de door Visionflex geleverde producten van een ondeugdelijke kwaliteit blijken te zijn, zullen deze door Visionflex kosteloos worden vervangen.
 • De opdrachtgever is verplicht Visionflex te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke mochten zijn ontstaan als direct- of indirect gevolg van vorderingen door derden op Visionflex, terzake van voorvallen, daden of nalatigheid waarvoor Visionflex niet aansprakelijk is.
 • Visionflex is niet aansprakelijk voor schade die aan en door de geleverde zaken/producten wordt veroorzaakt, indien e.e.a. het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstraling, verzorging (etc) van deze zaken.
 • Visionflex is niet aansprakelijk voor de schade welke veroorzaakt wordt door extreme weersomstandigheden. (bijvoorbeeld : storm >windkracht 7, extreme hagel)

Artikel 11.

Geschillen/Toepasselijk recht

 • Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering , zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen Visionflex’s vestigingsgebied bevoegde Burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 • Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel laat beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 12.

Slotbepaling

 • In die gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
 • Eventueel overeengekomen aanvullende Voorwaarden, regelende bijv. de onderhoudswerkzaamheden door Visionflex en/of de gebruiksaanwijzingen voor de opdrachtgever, worden als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden aan de afnemer ter hand gesteld/toegezonden.